אז מה זה בעצם הרפס? כמה עובדות חשובות על הוירוס המציק

ד"ר אלינה לוזינסקי

הרוב המכריע של האוכלוסייה מכיר את המושג הרפס, ומודע לאופיו של הוירוס המטריד. זה לא מפתיע: חלק גדול מהאוכלוסייה נושא את הוירוס בגופו, ולא מעט אנשים חווים התקפים משמעותיים שלו, לעיתים גם בתדירות קבועה ובאופן חוזר.

הנה כמה עובדות חשובות על וירוס ההרפס:

  • 90%–80% מהילדים נדבקים בוירוס במהלך ילדותם. רובם נותרים א־סימפטומטיים, כלומר הם אינם סובלים מתסמינים של המחלה
  • בניגוד למיתוסים שונים, אי־אפשר לא להידבק מהוירוס. נהפוך הוא: מדובר בוירוס מדבק במיוחד, שעובר גם במגע פשוט. מצד שני, ישנם אנשים שלא יחוו ולו התקף אחד לאורך כל חייהם, למרות שהם נשאים של הוירוס ועל אף שהוא נמצא בגופם – מבלי שידעו זאת
  • ככל הנראה ישנו קשר בין הנטייה הגנטית והמצב האימונולוגי (מצב המערכת החיסונית) לבין הסיכוי להופעת התקפי הרפס ולתדירות הופעתם
  • נראה כי אף ישנו קשר, אם כי לא מובהק, בין עוצמת ההתקף הראשוני שחווה האדם לבין תדירויות ההתקפים בהמשך חייו
  • הרפס נגרם על ידי נגיף ההרפס סימפלקס (HSV). ישנם שני סוגים עיקריים של הרפס סימפלקס – סוג 1 וסוג 2. הראשון הוא הרפס באזור הפה והשני הוא הרפס באיברי המין (הרפס גניטלי)
  • עם זאת, כיום ההפרדה ביניהם אינה מובהקת: ישנם מקרים רבים שבהם מתגלה הרפס סימפלקס סוג 1 סביב איברי המין, ואילו הרפס סוג 2 סביב הפה
  • הרפס הוא לא צחוק: בהתקפים קשים עשויים להתפתח נגעים על כל השפתיים והן בחלל הפה, עד כדי קושי באכילה ובביצוע פעולות לעיסה ובליעה
  • במצבים חמורים עשוי ההרפס להוביל להתייבשות, בשל הקושי המדובר, עד כדי אשפוז בבית החולים לצורך החזרת נוזלים לגוף
  • הרפס יכול להופיע על קצה האגודל, או כל אצבע אחרת, בקרב ילדים שנוהגים למצוץ אצבע
  • ישנו מופע הרפס ייחודי למדי בקרב ספורטאים: מתאגרפים, למשל, עשויים לסבול מנגעי הרפס במקום שבו ספגו חבטה בפניהם


לאור כל האמור, חשוב מאוד לטפל בהרפס עם הופעת הסימנים הראשוניים להתפתחותו, ואף לפני כן: כיום ישנם תכשירים שניתן להשתמש בהם טרם הופעת הפצעים, ושמטפלים בפצעים גם לאחר הופעתם, דוגמת פנליפס (המיועדת לטיפול מקומי בפצעי קור – הרפס השפתיים,  Herpes labialisומכילה Penciclovir  W/W1%).

 לדיווח על תופעות לוואי
בנוסף ניתן לדווח לחברת פאדאגיס באמצעות הכתובות הבאה: padagis.co.il

תנאים כלליים לשימוש באתר
כל המידע המופיע באתר זה מיועד לצורך אספקת מידע כללי בלבד ואינו מהווה עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה. מטרתם של התכנים ו/או המידע, על כל סוגיו, הנזכרים באתר היא לסייע ולהרחיב את הידע בנושאים שונים ואינם תחליף לפנייה למומחה מתאים. אשר על כן יש להתייחס לתכנים בזהירות הנדרשת ובכל מקרה אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם טיפול רפואי כלשהו והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית. המידע והתכנים המובאים באתר ניתנים כמות שהם (“AS IS”) וללא אחריות מכל סוג שהוא. העושה שימוש במידע ובתכנים המופיעים באתר עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית ואין לו ולא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין ו/או סוג שהוא כלפי חברת פריגו ישראל סוכנויות בע”מ ו/או מי מטעמה (להלן: “החברה”) וכל גורם אחר הפועל לשם עריכתו והפקתו של האתר (להלן: “הגורמים המפעילים”), והחברה והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עקב שימוש כאמור.
כל הסימנים, שמות המוצרים, סיסמאות ושירותים המופיעים באתר, אך לא רק, (ה”סימנים מסחריים”) מוגנים על ידי זכויות יצורים ואין להעתיקם ו/או להפיצם ו/או לשכפלם ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. הגורמים המפעילים את האתר והחברה אינם מתחייבים שהשירות הניתן יינתן כסדרו ובאופן רציף או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או מפני גישה לא חוקית למחשביהם, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים כלשהם, והגורמים המפעילים והחברה לא יהיו אחראים לכל נזק לרבות נזק ישיר ו/או עקיף וכיו”ב שייגרמו למשתמש באתר או לרכושו עקב כך. החברה מאפשרת להשתמש במגוון השירותים הקיימים באתר בתנאים האמורים לעיל ואולם מובהר כי החברה תהא רשאית להסיר כל מידע ו/או למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר כולו או חלקו, בכל עת ועל פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
באתר ייתכנו קישורים לאתרים ו/או מקורות אחרים, והחברה אינה אחראית באופן כלשהו למובא באתרים ו/או בדפים הנ”ל וההתחברות לאתרים ו/או לדפים כאמור הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
החברה רשאית בכל עת לעדכן את התנאים הנ”ל בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי והמשתמש יהיה מחויב בכול התנאים כפי שיהיו מעת לעת, ואשר על כן עליו לבדוק תנאים אלו מדי תקופה.